29.5

29.05.2015 Hof

Gazi

Sardar

Khaled

Khaled | Hameed

Amir | Ayjza | dakel

bc

Latif | bc

Latif | bc

dakel

bc | Sardar

bc | dakel

Gordon | Latif